Aankondiging ALV 2018

Dinsdag 27 februari om 19.30 is er een Algemene Ledenvergadering bij Non Plus Ultra in Woensdrecht.
Agenda voor de algemene ledenvergadering op 27-02-2018 bij Non Plus Ultra om 19.30
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen vorige ALV
4. Mededelingen.
5. Secretarieel verslag.
6. Financieel verslag.
7. Verslag kascontrole, aansluitend nieuwe kascommissie samenstellen.
8. Bestuur: Govert Huijgens is aftredend, herkiesbaar
    Ron Muster is aftredend, herkiesbaar
    Frank van der Kraats is aftredend, niet herkiesbaar. Gerard Boluijt stelt zich beschikbaar als bestuurslid
    CommissieVliegvissen.
9. Toelichting diverse commissies/groepen: zeevissen, vliegvissen, zoetwatervissen, jeugd, karper, activiteiten.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.