Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement en Voorwaarden kanaal

 
Voor 2019 zijn de richtlijnen / reglementen voor het grootste gedeelte gelijk aan die van 2018.
Enkel een belangrijke wijziging bij de regels voor de 'bepaling kampioenschap' en graag aandacht voor de 'bijzondere bepaling' helemaal onderaan deze reglementen.

WEDSTRIJDREGLEMENT SCHELDE-RIJNKANAAL 2019:

Artikel 1:
Deelname aan wedstrijden van het Spanjooltje is altijd op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 2:
Er mag gevist worden met maximaal 2 werphengels zonder dobber, elke hengel voorzien van ten hoogste 3 eentandige haken. 
Het in reserve hebben van beaasde onderlijnen is toegestaan. 
Reserve hengel(s) zijn toegestaan mits deze niet voorzien zijn van onderlijnen.

Artikel 3:
Als aas zijn enkel land- en mestpieren toegestaan. Voeren is verboden.
Het gebruik van geur- en/of smaakstoffen is niet toegestaan.
    
Artikel 4:
Enkel diegenen die voor de hengelsport gehandicapt zijn of op het moment van de wedstrijd door een blessure beperkt zijn, mogen worden geholpen bij het inwerpen. Men zal dit bij inschrijving kenbaar moeten maken en de beoordeling ervan zal door de wedstrijdleiding gebeuren.

Artikel 5:
Het doel is om elke gevangen vis weer zo snel mogelijk en onbeschadigd te retourneren in het water. Na het vangen van een vis, zullen de controleurs zo snel mogelijk ter plaatse komen om de vis te meten en op de wedstrijdkaart te noteren. Om een goede behandeling van de vis te kunnen garanderen, zal bij het landen van grotere rondvis een landingsnet gebruikt moeten worden.

Artikel 6:
Bij de vangst van een vis door verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de haak in de bek van vis zit, de wedstrijd punten. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet opgenomen in de puntentelling.

Artikel 7:
Het begin en einde van een wedstrijd wordt aangegeven met deugdelijke signalen. Eerste signaal betekent vissen. Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Bij het tweede signaal dient men onmiddellijk op te halen. Aangezien er met twee hengels gevist mag worden, dienen eerst beide hengels opgehaald te worden en daarna mogen de hengels pas afgetuigd en opgeruimd worden. De vis die hierbij dan nog opgehaald wordt, telt mee.

Artikel 8:
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct laten opmeten van zijn vangst en dat die correct op zijn wedstrijdkaart wordt genoteerd. Na de wedstrijd is reclameren over de vangst, zoals die op de wedstrijdkaart staat vermeld, niet meer mogelijk.

Artikel 9:
Alle wedstrijden gaan ten alle tijden door. Deelnemers (en niet de vereniging) zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun deelname. Bij zeer ongunstige weersomstandigheden (bijvoorbeeld onweer) kan de wedstrijd door de wedstrijdleiding onderbroken of ingekort worden. Indien hierdoor minder dan een derde van de wedstrijd is vervist, telt deze wedstrijd niet meer mee: het uiteindelijke kampioenschap zal dan over 1 wedstrijd minder worden bepaald.
Wil men opgenomen worden in de daguitslag en daarmee punten voor kampioenschap toebedeeld krijgen, dan dient men 50% van de wedstrijd te hebben meegevist.

Artikel 10:
Men vist vanaf het droge. In het water staan, lopen, waden of zwemmen is verboden en men dient te vissen vanaf het uitgelote plaatsnummer. Het vissen dient te gebeuren in het toegewezen gebied en daarbij behoort men de overige deelnemers niet te hinderen. Het laten vieren van de lijn, of het gebruik van te licht lood waardoor dit kan wegstromen, is dan ook niet toegestaan.

Artikel 11:
Alleen die vissen tellen mee, die aan de eigen uitrusting gevangen zijn. Gevangen vissen aan afgeslagen en/of afgeworpen lijnen tellen niet mee.

Artikel 12:
Een bisnummer kan enkel aangevraagd worden bij het begin van de inschrijfperiode, of wanneer men dit vooraf telefonisch of mondeling kenbaar heeft gemaakt bij de wedstrijdleiding.

Artikel 13:
Bij het vernemen van onrechtmatigheden of bij geschillen tijdens de wedstrijd is de deelnemer verplicht dit te melden aan de wedstrijdleiding. Na de wedstrijddag is dit niet meer mogelijk.

Artikel 14:
Iedere deelnemer dient de vissen zodanig te behandelen en te onthaken, dat geen verminking kan ontstaan en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet. Vissen dienen levend en onbeschadigd ter meting te worden aangeboden.

Artikel 15:
Na de wedstrijd dient de deelnemer zelf de gewonnen prijs af te halen. Bij verhindering dient men dit tijdens het inschrijven (zonder opgaaf van redenen) bij de wedstrijdleiding te melden. In dit geval kan men de gewonnen prijs door een ander laten afhalen. Is men afwezig zonder dit vooraf te melden, dan vervalt de prijs aan de volgende deelnemer volgens de daguitslag.

Artikel 16:
Als men tijdens een wedstrijd meer dan enkele plaatsen van zijn eigen plaatsnummer weggaat, is men verplicht de hengel(s) binnen te halen.

Artikel 17:
Het is ten strengste verboden om dijken, taluds, oevers en dergelijke te beschadigen en/of te verontreinigen. Neem uw afval (zoals papier, lijnen, haken, flesjes, blikjes plastic zakken) mee naar huis en laat uw visplaats schoon achter.

Artikel 18:
Men dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de richtlijnen van die personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het water, de dijken en oevers, terreinen, enzovoorts.

Artikel 19:
Overtredingen van dit reglement, de Visserijwet en de vergunningsvoorwaarden, kunnen uitsluiting van verdere deelname aan wedstrijden en in het uiterste geval royement tot gevolg hebben. De beslissingen van het bestuur zijn altijd bindend.
_________________________________________________________________________________________

WEDSTRIJDVOORWAARDEN SCHELDE-RIJNKANAAL 2019:

Wedstrijdparcours:
Het Schelde-Rijnkanaal (westzijde tussen de twee bruggen).

Aantal wedstrijden voor het kampioenschap:
Er zijn 5 wedstrijden voor het Kampioenschap.

Kampioenschap op punten:
Om voor het kampioenschap in aanmerking te komen, dient men aan 4 van de 5 wedstrijden deel te nemen.

Inschrijven voor de wedstrijd:
Vanaf 1 1/2 uur tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd in het clublokaal Non Plus Ultra.
Indien we door omstandigheden niet bij Non Plus Ultra terecht kunnen, is het inschrijven aan de waterkant, tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Actuele details hierover zijn steeds op website te vinden onder wedstrijdinfo.

Prijsuitreiking:
Het bekend maken van de uitslag en het uitreiken van de prijzen is bij Non Plus Utra, direct aansluitend aan de wedstrijd. Mochten we door omstandigheden niet bij Non Plus Utra terecht kunnen, dan is de prijsuitreiking direct na de wedstrijd aan de waterkant. Ook hier zijn de actuele details steeds onder de wedstrijdinfo op de website te vinden.

Inschrijfgelden:
5 euro p.p. per wedstrijd;
5 euro p.p. (extra) voor het Koppelvissen.

Wedstrijdprijzen:
De wedstrijdprijzen bestaan uit geldprijzen en wel 1 op 2. De wedstrijdprijzen worden berekend over de vakken om toerbeurt. Bijvoorbeeld: 1e prijs in vak 2, 2e prijs in vak 1, 3e prijs in vak 2 en zo verder. Wedstrijdprijzen worden alleen uitgekeerd als er vis is gevangen, onder het motto: geen vis, geen prijs.

Ereprijzen:
Voor het Kampioenschap zijn er 3 ereprijzen voor de nummers 1, 2 en 3

Kanjertrofee:
Deze ereprijs is voor degene die gedurende dit kampioenschap de langste vis weet te vangen.
Een verbetering is pas geldig, wanneer men de dan geldende maximaal gevangen lengte wordt overtroffen: bij gelijke lengte gaat dus diegene voor die de vangst als eerste heeft gedaan!

Vangstkampioenschap (centimeters):
Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men aan minimaal 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. De deelnemer met het hoogste aantal gevangen centimeters over 4 wedstrijden wordt Vangstkampioen. Indien men aan meer dan dit aantal wedstrijden heeft deelgenomen, tellen de beste 4 daarvan. Voor de vangstkampioen is er op de Kampioenenavond de 'Non Plus Ultra Trofee'.

Vakvissen in maximaal 3 vakken:
Iedere wedstrijd is er een vrije plaatsloting. Na de wedstrijd worden alle deelnemers in vakken verdeeld:
Tot en met 7 deelnemers = 1 vak;
Van 8 t/m 11 deelnemers = 2 vakken;
Vanaf 12 deelnemers = 3 vakken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er 1 of 2 vak(ken) met 1 deelnemer meer zijn. Deze vakken worden bij toerbeurt vastgesteld, te beginnen met vak 1. Vak 1 begint altijd bij plaatsnummer 1.

Puntentelling:
Alle vissen tellen mee en dienen op de wedstrijdkaart genoteerd te worden. Voor elke vis van 15 cm of hoger, worden de cm’s op de kaart genoteerd. Voor elke vis die de grens van 15 niet haalt, krijgt met 1 punt. Gedeelten van centimeters worden naar beneden afgerond op hele centimeters. Voor een vis van 14.9 cm, krijgt men dus 1 punt. Na afloop worden alle punten van een deelnemer opgeteld: degene met de meeste punten is wedstrijdwinnaar.

Bij gelijke stand in de wedstrijduitslag beslissen achtereenvolgens:

1e: het totaal aantal vissen van 15 cm of hoger
2e: de grootste vis
3e: het totaal aantal centimeters (1 punters meetellen)
4e: het lot
Iedere deelnemer krijgt bij elke wedstrijd kampioenspunten toebedeeld, ongeacht het aantal wedstrijden waaraan men zal deelnemen of inmiddels heeft deelgenomen.

Koppelwedstrijd.
De laatste kanaal wedstrijd wordt gecombineerd met het zogenaamde koppelvissen. Na het inschrijven worden deze koppels gevormd, daarbij uitgaande van de getrokken plaatsnummers. De samenstelling van de koppels wordt dan ook meteen na inschrijving bekend gemaakt. 
Voor de uitslag worden de punten van beiden opgeteld. Direct na de wedstrijd worden de geldprijzen van het koppelvissen uitgereikt in ons clublokaal Non Plus Ultra. 
De ereprijzen van het koppelvissen worden op de Kampioenenavond uitgereikt. 

Berekening Kampioenschap: 
Iedere deelnemer krijgt per wedstrijd dat aantal punten zoals men zich in het vak heeft geplaatst. Nr. 1 krijgt dus 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten, enzovoorts. Deelnemers zonder vis krijgen 1 punt méér dan het hoogst aantal vangende deelnemers in enig vak. Bij een gelijke stand in de wedstrijd krijgt men hetzelfde aantal punten voor het kampioenschap.
De deelnemer die bij de meeste meetellende wedstrijden vissen boven de 15 cm heeft gevangen, wordt kampioen. Daarbij speciale aandacht voor de bijzondere bepaling die hieronder nog staat aangegeven. Als in overleg wordt besloten enkel van bepaalde vissoorten de vissen boven de 15 cm mee te laten tellen, dan zal dat ook gelden bij bepaling van de uitslag van het kampioenschap.
Pas wanneer deelnemers bij hetzelfde aantal wedstrijden vis boven de 15 cm hebben gevangen, zal het behaalde puntentotaal de doorslag geven. De deelnemer met de minste punten zal dan natuurlijk voorgaan.

Mocht dan nog het puntentotaal gelijk zijn, dan beslissen achtereenvolgens:
1e: het totaal aantal centimeters over alle meegeviste wedstrijden
2e: de grootste gevangen vis
3e: het lot.

Deelnemen:
Ieder lid mag aan de wedstrijden deelnemen, mits het lid zelfstandig kan vissen.

Bijzondere bepaling:
Afhankelijk van de omstandigheden van het moment, kan bij een wedstrijd worden besloten om in kleine details af te wijken van bovenstaand reglement. Dit zal bij inschrijving altijd met de aanwezige deelnemers worden overlegd en gezamelijk worden besloten. Voor eenieder behoort dit dus duidelijk te zijn, ruim voordat de wedstrijd begint.

Het is mogelijk dat in onderling overleg wordt besloten, dat bepaalde vissoorten altijd met slechts 1 punt worden gewaardeerd (dus ongeacht de werkelijke lengte). Of in extremisch zelfs dat slechts van 1 bepaalde vissoort de exemplaren boven de 15 cm als dusdanig meetellen en alle andere vissoorten standaard met slechts 1 punt worden beloond (ongeacht werkelijke lengte van die vissen).
__________________________________________________________________________________________