Reglement en voorwaarden 2022

WEDSTRIJDREGLEMENT ZOUT 2022:


Artikel 1:
Deelname aan wedstrijden van het Spanjooltje is altijd op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 2:
Er mag enkel gevist worden met een werphengel zonder dobber en voorzien van ten hoogste 3 ééntandige haken. Het in reserve hebben van beaasde onderlijnen is toegestaan. Reserve hengel(s) zijn toegestaan mits deze niet voorzien zijn van onderlijnen.
Aaskeuze: Alleen vissen met zeepieren (leeglopers), zager, slijkzagers, land- en mestpieren en voor 2022 daaraan extra toegevoegd strandzagers, beter bekend als ‘witjes’. Voeren is verboden.

Artikel 3:
Enkel diegenen die tijdens een wedstrijd voor de hengelsport gehandicapt zijn mogen worden geholpen bij het inwerpen. Men zal dit kenbaar moeten maken bij de wedstrijdleiding tijdens de inschrijving.

Artikel 4:
Elke deelnemer is verplicht om een eigen emmer met water (10 liter) te hebben, welke op de eigen uitgelote plaats moet blijven staan: zo kunnen dus nooit vissen van verschillende deelnemers in dezelfde emmer terecht komen. Daarom dient elke visser ook zijn eigen hengelsteun te gebruiken, welke op zijn eigen stek staat: dus één steun voor iedere visser en zeker geen steun gezamenlijk gebruiken. Vis dient na vangst (met of zonder onderlijn) eerst in die emmer te worden gedaan alvorens opnieuw wordt ingeworpen. Alle ondermaatse vissen worden na meting direct in het water teruggezet. Indien een visser zijn bovenmaatse vis zelf wil meenemen, dan kan hij dit kenbaar maken bij de controleurs. In dat geval zullen de vissen na meting worden gemerkt. In overige gevallen mogen de controleurs bepalen of ze een vis meenemen, of dat deze terug wordt gezet. Vis die wordt meegenomen, dient na meting direct te worden gedood. Mee te nemen vis dient natuurlijk altijd de minimum maat te hebben en ook aan richtlijnen voor (deels) beschermde diersoorten dient voldaan te worden (denk aan zeebaars!).

Artikel 5:
Bij vangst van een vis door verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de haak in de bek van vis zit, de wedstrijd punten. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet opgenomen in de puntentelling. Dus ook wanneer je een vis vangt, die ook de haak van een afgeworpen lijn in de bek heeft, telt deze niet mee.

Artikel 6:
Alleen die vissen tellen mee, die aan de eigen uitrusting gevangen zijn. Gevangen vissen aan afgeslagen en/of afgeworpen lijnen tellen niet mee.


Artikel 7:
Het begin en einde van een wedstrijd wordt aangegeven met een duidelijk signaal. Eerste signaal betekent vissen en het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Bij het tweede signaal dient men onmiddellijk op te halen. De tijdens het tweede signaal gehaakte vis telt nog mee.

Artikel 8:
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn vangst. De controleurs doen hun uiterste best om alle gevangen vissen correct te meten en op de juiste wedstrijdkaart te noteren. Maar het blijft de verantwoording van de visser zelf om er op toe te zien dat dit correct gebeurt en hij/zij dient dus bij de meting en de notering aanwezig te zijn. Na de wedstrijd is reclameren over de vangst, zoals die op de wedstrijdkaart staat vermeld, niet meer mogelijk.

Artikel 9:
Alle wedstrijden gaan ten alle tijden door. Deelnemers (en niet de vereniging) zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun deelname. Bij zeer ongunstige weersomstandigheden (bijvoorbeeld onweer of extreme storm) kan de wedstrijd door de wedstrijdleiding onderbroken of ingekort worden. Indien hierdoor minder dan een derde van de wedstrijd is vervist, telt deze wedstrijd niet meer mee: het uiteindelijke kampioenschap zal dan over 1 wedstrijd minder worden bepaald.

Artikel 10:
Het is niet toegestaan, om verder dan 2 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechter zijde van de uitgelote stek te vissen. Het is eveneens niet toegestaan buiten zijn aangewezen plaatsruimte te vissen door bijvoorbeeld de lijn te laten vieren of te licht of onjuist werplood te gebruiken, waardoor de lijn over de plaatsruimten van andere deelnemers stroomt en deze daardoor worden gehinderd.

Artikel 11:
Een bisnummer kan enkel aangevraagd worden bij het begin van de inschrijfperiode, of wanneer men dit vooraf telefonisch of mondeling heeft gemeld bij de wedstrijdleiding.

Artikel 12:
Bij het vernemen van onrechtmatigheden of bij geschillen tijdens de wedstrijd is de deelnemer verplicht dit te melden aan de wedstrijdleiding. Dit kan het best direct bij de wedstrijdleiding gebeuren, of anders via de controleurs, zodat er zo spoedig mogelijk actie op kan worden ondernomen. Meldingen over onrechtmatigheden die na de prijsuitreiking worden gedaan, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 13:
Iedere deelnemer dient de vissen zodanig te behandelen en te onthaken, dat geen verminking kan ontstaan en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet. De vissen dienen levend en onbeschadigd ter meting te worden aangeboden.

Artikel 14:
Na afloop van de wedstrijden zal steeds prijsuitreiking in ons clublokaal Non Plus Ultra zijn. Mochten we daar door omstandigheden niet terecht kunnen, dan zal dat op een alternatieve locatie gebeuren, wat duidelijk zal worden gecommuniceerd. De deelnemer dient bij de prijsuitreiking zelf de gewonnen prijs af te halen. Indien men daartoe verhinderd is, kan men dit bij het inschrijven melden (zonder opgaaf van redenen). In dit geval kan men de gewonnen prijs door een ander laten afhalen, of zal de wedstrijdleiding die in bewaring nemen tot de volgende wedstrijddag. Is men afwezig zonder dit vooraf te melden, dan vervalt de prijs aan de volgende deelnemer volgens de dag-uitslag
Artikel 15:
Als men tijdens een wedstrijd meer dan enkele plaatsen van zijn eigen plaatsnummer weggaat, is men verplicht de hengel binnen te halen: daarmee voorkomen we overlast voor de buren bij afwezigheid.

Artikel 16:
Het is ten strengste verboden om dijken, taluds, oevers en dergelijke te beschadigen en/of te verontreinigen met afval zoals papier, lijnen, haken, plastic zakken, enzovoorts. Neem het mee naar huis en gooi het daar in de container.

Artikel 17:
Men dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de richtlijnen van die personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het water, de dijken en oevers, terreinen, enzovoorts.

Artikel 18:
Overtredingen van dit reglement, de Visserijwet en de vergunningsvoorwaarden, kunnen uitsluiting van verdere deelname aan wedstrijden en in het uiterste geval royement tot gevolg hebben. De beslissingen van het bestuur zijn altijd bindend.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEDSTRIJDVOORWAARDEN ZOUT 2022:

Wedstrijdparcoursen:
Enkel dijkwedstrijden, en wel bij: Bathse Dijk aan de Paviljoenpolder, Zeedijk nabij Waarde en Schore aan de Westerschelde.

Aantal wedstrijden voor het overall kampioenschap:
Dit jaar zijn er 9 wedstrijden voor het Kampioenschap..
Het kampioenschap wordt berekend over de beste 6 wedstrijden; dat is dan ook het minimaal aantal dat men mee gevist moet hebben om in de einduitslag van dit kampioenschap opgenomen te worden. Vist men niet het vereiste aantal van 6 wedstrijden mee, dan doet hij/zij nog altijd gewoon mee voor de dagprijzen.

Inschrijven voor de wedstrijden:

Inschrijven en prijsuitreiking na afloop gebeurt in principe in ons clublokaal Non Plus Ultra. Exacte tijden staan in het wedstrijdprogramma op de website vermeld. Mochten we daar onverhoopt eens niet terecht kunnen dan zal dit tijdig worden gecommuniceerd en aangegeven worden hoe en waar dan naar wordt uitgeweken.
De tijden en plaatsen voor de wedstrijden, inschrijfperiodes, prijsuitreiking, zijn op de site terug te vinden.

Inschrijfgelden:

5 euro p.p. per wedstrijd;
5 euro p.p. (extra) voor het Koppelvissen.
Voor leden die op 1 januari van het lopende jaar 18 jaar of jonger zijn, is het inschrijfgeld € 2.50.

Wedstrijdprijzen:
De wedstrijdprijzen bestaan uit geldprijzen en wel 1 op 2. De wedstrijdprijzen worden berekend over de vakken om toerbeurt. Bijvoorbeeld: 1e prijs in vak 2, 2e prijs in vak 1, 3e prijs in vak 2 en zo verder. Wedstrijdprijzen worden alleen uitgekeerd als er vis is gevangen, onder het motto: geen vis, geen prijs.

Ereprijzen kampioenschap overall:
Voor het Kampioenschap zijn er 3 ereprijzen voor de categorie overall (nr’s 1 , 2 en 3); 1 ereprijs voor de categorie Dames, 1 ereprijs voor de categorie 55+. Voor details voor de jeugd wordt hier verwezen naar ‘richtlijnen jeugd zout 2022’, onder de sectie zout-jeugd.
Iedere deelnemer doet automatisch mee in de categorie ‘overall’.
Daarnaast doen dames ook automatisch mee in de categorie ‘dames’.
Vissers 55 jaar of ouder (peildatum 1 jan. lopende jaar) doen ook automatisch mee in de categorie 55+.

Kanjertrofee:
Voor zowel het kampioenschap Zout en Kanaal, is er een ereprijs die staat voor de grootste vis, gebaseerd op centimeters. Een verbetering is pas geldig, wanneer men de dan geldende maximaal gevangen lengte wordt overtroffen: bij gelijke lengte gaat dus diegene voor die de vangst als eerste heeft gedaan!

Vangstkampioenschap (aantal vissen):
Voor dit klassement wordt naar het totaal aantal vissen gekeken, die zijn gevangen op de 6 wedstrijden die voor het overall klassement meetellen. Dat hoeven dus per definitie niet exact de 6 wedstrijden te zijn, waarbij door die deelnemer ook de meeste vissen zijn gevangen. Degene met het hoogst aantal vissen is dan de winnaar van de Non Plus Ultra trofee. Mocht dit onverhoopt gelijk blijken te zijn, dan is de totale gevangen lengte doorslaggevend.

Koppel wedstrijd:

Bij de wedstrijd in combinatie met de Koppelvissen wordt er in het clublokaal gratis soep geserveerd, waarna de geldprijzen van het Koppelvissen worden uitgereikt. De ereprijzen van het Koppelvissen worden op de Kampioenenavond uitgereikt. De koppels worden vóór aanvang van de wedstrijd bekendgemaakt. Bij het vaststellen van de koppels wordt er voor gezorgd, dat er geen koppels zijn met 2 jeugdleden. Bij het bepalen van de uitslag van de koppels worden de gevangen cm's van beiden opgeteld.

Verrassingstrofee:
Aan het begin van de competitie wordt door de wedstrijdcommisie bepaald hoe de verassings-trofee van het lopende jaar verdiend kan worden. Om het verrassende element hiervan te waarborgen, zal pas op de feestavond hierover duidelijkheid worden gegeven. Dat betekent ook dat pas tijdens de feestavond de winnaar van deze trofee bekend zal worden gemaakt.

Vakvissen in maximaal 3 vakken:
Iedere wedstrijd is er een vrije plaatsloting. Na de wedstrijd worden alle deelnemers in 3 gelijke vakken verdeeld (dit is vanaf 21 deelnemers). Tot en met 20 deelnemers wordt er in 2 vakken gevist. Bij een oneven aantal deelnemers zal er 1 of 2 vak(ken) met 1 deelnemer meer zijn. Deze vakken worden bij toerbeurt vastgesteld, te beginnen bij vak 1. Vak 1 begint altijd bij plaatsnummer 1.

Puntentelling:
Er wordt gevist op centimeters. Alle vissoorten vanaf 5 centimeter tellen mee. Bij vissen van 5 t/m 9 centimeter worden enkel de centimeters genoteerd. Vanaf 10 cm krijgt men er per vis 10 punten extra bij. Voor elke centimeter vis krijgt men 1 punt.
Gedeelten van centimeters worden naar beneden afgerond op hele centimeters. De deelnemer met de meeste punten is wedstrijdwinnaar.
Bij gelijke stand beslist achtereenvolgens:
1e. het totaal aantal vissen;
2e. het totaal aantal centimeters;
3e. de grootste vis(sen).
4e. het lot.
Iedere deelnemer krijgt bij elke wedstrijd kampioenspunten toebedeeld, ongeacht het aantal wedstrijden waaraan men zal deelnemen of men inmiddels heeft deelgenomen.

Berekening Kampioenschap:
Iedere deelnemer krijgt per wedstrijd dat aantal punten zoals men zich in het vak heeft geplaatst. Nr.1 krijgt dus 1 punt, nr.2 krijgt 2 punten, enzovoorts. Deelnemers zonder vis krijgen 1 punt méér dan het hoogste aantal vis vangende deelnemers in enig vak. Bij een gelijke stand in de wedstrijd krijgt men hetzelfde aantal punten voor het Kampioenschap. De deelnemer met het minste puntentotaal over de 6 beste wedstrijden wordt Kampioen.
Bij gelijke stand beslist achtereenvolgens:
1e. het totaal aantal vissen;
2e. het totaal aantal centimeters
3e. de grootste vis(sen)
4e. het lot.

Privacy:
Uitslagen van de wedstrijden zullen steeds op de website worden geplaatst. Daarnaast kunnen namen in verslag van de wedstrijd worden genoemd en/of eventueel foto’s geplaatst worden (op site of facebook pagina van Het Spanjooltje). Indien men, met oog op privacy redenen, hiertegen bezwaar zou hebben, kan men dit aan de wedstrijdleiding kenbaar maken.

Deelnemen:

Ieder lid mag aan de wedstrijden deelnemen, mits het lid zelfstandig kan vissen.

Introducee:
Vanaf 2022 is het mogelijk om als introducee eens mee te vissen: daartoe hoef je geen lid te zijn. Dus mocht je eens iemand kennis willen laten maken met het wedstrijdvissen, dan kan dat nu, zelfs in combinatie met een bis-nummer. Als niet-lid mag je maximaal 2x keer meevissen als introducee: als je dan nog mee wilt doen, dien je lid te worden. Vissend als niet-lid introducee betaal je wel dubbel inschrijfgeld bij een wedstrijd. De behaalde resultaten in wedstrijduitslag en daarmee ook de punten voor een eventueel kampioenschap tellen gewoon mee.
________________________________________________________________