privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND
Sportvisserij Nederland is gevestigd te De Bilt en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477955. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Sportvisserij Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Sportvisserij Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Sportvisserij Nederland kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Nederland via telefoonnummer 030 – 605 84 00 of per e-mail: info@sportvisserijnederland.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Sportvisserij Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Sportvisserij Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Bilthoven, februari 2018


PRIVACYVERKLARING VAN HSV Het Spanjooltje
HSV Het Spanjooltje is gevestigd te Hoogerheide en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280552. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Het Spanjooltje verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Het Spanjooltje verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)
b. een formulier invult voor het verkrijgen van toegang tot complex Kreekrak.
c. deelneemt aan wedstrijden, bijeenkomsten of activiteiten van de onderscheiden groepen: karper vissers, vliegvissers, jeugdvissers, zeevissers, witvisvissers.


1.2 HSV Het Spanjooltje verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap( nummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.
l. Kenteken auto’s die toegang vragen voor terrein Kreekrak.
m. Gegevens vermeld op mindervaliden parkeerkaart.
n. Uitslagen wedstrijden.

1.3 HSV Het Spanjooltje kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten ( dagvergunningen )
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving tbv verenigingscontroleurs en Boa’s.
• het houden van feestavonden.
• organiseren van bijeenkomsten.
• Toegang te vragen voor terrein RWS Kreekraksluizen ( mindervaliden )
• Informatie te verstrekken over uitslagen van wedstrijden.









2 . Wie hebben toegang tot gegevens ledenlijst.

De penningmeester en secretaris hebben toegang tot de ledenadministratie van Sportvisserij
Nederland genoemd HSV Leden.
Enkele aangewezen functionarissen binnen het Spanjooltje hebben toegang tot een kleine specifieke ledenlijst. U moet hierbij denken aan : karper groep, vliegvisafdeling DE Buzzer, jeugdvissers, witvisvissers, zeevissers.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Het Spanjooltje via telefoonnummer 0164-616060 of per e-mail: secretaris@hetspanjooltje.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Het Spanjooltje persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Het Spanjooltje met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Het Spanjooltje zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Het Spanjooltje treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

Vrijwilligers en leden hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. persoonsgegevens van derden.

Digitale gegevens ( email ) worden gedurende 2 jaren bewaard.




4. DERDEN

4.1 HSV Het Spanjooltje kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties .
• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
• Beveiliging Kreekraksluizen. ( alleen voor verlenen van toegang tot terrein RWS Kreekraksluizen)

4.2 HSV Het Spanjooltje verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Het Spanjooltje daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Hoogerheide, mei 2018

Mocht u vragen hebben / opmerkingen betreffende het privacyreglement, kunt u contact opnemen met het secretariaat:  secretaris@hetspanjooltje .nl