Verslag Ledenvergadering

Verslag van de notulen van de algemene ledenvergadering op 27-02-2018 bij Non Plus Ultra om 19.30 Aanwezig ( bestuur ): Laurence Pijnen, Govert Huijgens, Frank v.der Kraats,
Jack vd Bergh, Ron Musters, Johan Huijgens, Richard de Mooij, Paul Bevers.
17 leden aanwezig. 1. Opening door voorzitter
2. Vaststellen agenda. Geen aanpassingen
3. Notulen vorige ALV, goedgekeurd
4. Mededelingen. Jack vd Bergh heeft aangegeven te stoppen met wedstrijdcommissie zout. We zoeken dus een vervanger.
Jeugd: ook hier zijn we op zoek naar een vervanger. M.Kempenaars is gestopt.
Visuitzet febr. 2018: Er is kruiskarper uitgezet in de Spuiboezem.
5. Secretarieel verslag. ( zie bijlage )
6. Financieel verslag. Govert legt in kort uit wat de Rabo Clubkas inhoudt.
Tijdens vergadering ligt het financieel verslag ter inzage op iedere tafel. Govert geeft toelichting hierbij. Na de vergadering worden de verslagen weer ingenomen.
7. Verslag kascontrole, aansluitend nieuwe kascommissie samenstellen.
De kascontrole is gedaan door: D.Melse en N.Keerssemeeckers. Zij zijn akkoord met de kascontrole. Hebben geen op/aanmerkingen.
Frank vd Kraats heeft zich aangemeld als reserve lid kascontrole 2018.
8. Bestuur: Govert Huijgens is aftredend, herkiesbaar . Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Er zijn geen “ tegen” stemmers. Govert blijft als bestuurslid ( penningmeester )
Ron Muster is aftredend, herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Er zijn geen “ tegen” stemmers. Ron blijft als bestuurslid.
Frank van der Kraats is aftredend, niet herkiesbaar.
Gerard Boluijt stelt zich verkiesbaar voor de functie van bestuurslid Vliegvissen. Gerard stelt zich voor aan de aanwezigen. Er zijn geen “ tegen” stemmers. Hierbij is Gerard aangesteld als bestuurslid.
9.Toelichting diverse commissies/groepen:
zeevissen: Geplande wedstrijden staan op de site vermeld. De
kanaalwedstrijden zullen door Ludi worden afgesproken.
vliegvissen: actieve club. Wekelijks vinden er visactiviteiten plaats. De
wedstrijdvissers zijn als 4e geëindigd bij NK. Zij zijn zeer actief betrokken
bij de vereniging. De bindavonden worden druk bezocht.
zoetwatervissen: Verslag Richard de Mooij.
Senioren: 8 wedstrijden gevist. Start met 9 vissers. Halverwege nog 5-6
leden over. Op 23 juli slechts 4 leden. Het aantal deelnemers loopt
helaas terug.
Algemeen Kampioen Ludo Nicasi. Koppelkampioenschap Ludo Nicasi en
Ad Segers. Vangstkampioen Guy Nicasi
Jeugd: afgelopen jaar 6 wedstrijden en gemiddeld 12 vissers. Vangsten
over het algemeen goed. De uitgezette karpers van vorig jaar lieten zich
minder vangen. Kampioen Luca en Timo de Hoogt.
Er waren ook extra activiteiten gepland: forelvissen, bezoek weervisserij,
karper weekend.
karper: Er staan 8 wedstrijden gepland. En er wordt weer een
jeugdweekend georganiseerd .
10. Rondvraag. Geen van de aanwezigen had een vraag/opmerking.
11. Sluiting.

Secretarieel verslag 2017
Ledenbestand : eind 2017 903 leden
Inschrijvingen wedstrijden: Penn competitie, NK Vliegvissen, Diverse regionale zoutwedstrijden.
Internationale zoutwedstrijden.

Reacties n.a.v. wijziging vergunning verbod powerbait. 3 schriftelijke reacties gehad ( F. Prinsen, J.Verbrugge en ? ) 1 persoon wilde lidmaatschap opzeggen.

Deelname DUPAN. Stichting die zich bezig houdt met het verbeteren palingstand in Nederland. Uitzetten geslachtsrijpe paling zodat ze naar de Sargasso zee kunnen trekken, is één project.
Wij ( Frank vd Kraats, Paul Bevers) zijn behulpzaam geweest bij dit project in onze regio.
Visstand onderzoek Volkerak.
Aanwezig geweest tijdens visstand onderzoek in Volkerak. Visser P. Kooistra voerde het onderzoek uit , samen met ander bedrijf, in opdracht van Sportvisserij Nederland en RWS.
Het Spanjooltje is ook vertegenwoordigd in VBC Volkerak/Zoommeer.
RWS. In 2017 zijn er 5 ontheffingen aangevraagd voor toegang Bufferbekken. Alleen voor leden in bezit invalidenpas. Tevens zijn er ontheffingen aangevraagd voor de karper wedstrijden.
Controle Sportvisserij: Momenteel hebben we 3 verenigingscontroleurs. We zouden graag nog enkele verenigingscontroleurs willen hebben.
Visuitzet 2017:
In Spuiboezem is 500kg brasem uitgezet
In Bufferbekken zijn forellen( 2x300 kg ) en spiegelkarpers ( 35 )
Overleg met WSV Reimerswaal over visuitzet 2018 afgesproken dat Het Spanjooltje geen brasem uitzet. ( Geen wild gevangen vis ). We geven de voorkeur aan kruiskarpers. ( kweek )
Overleg Waterschap. Veel besproken onderwerp :Ondiepten Spuiboezem. Dit zal niet veranderen komende jaren.
Aanbrengen van meer beschutting voor jonge vis in de Spuiboezem. Gezamenlijk overleg met Reimerswaal en Waterschap. ( Frank geeft nog extra toelichting hierop )
Verslag Algemene Ledenvergadering op 21-02-2017 te Non Plus Ultra.
Aanwezig vanuit bestuur: Laurence Pijnen, Govert Huijgens, Frank van der
Kraats, Ron Musters, Jack vd Bergh, Johan Huijgens,
Paul Bevers. Aantal leden: 21.
1. Opening door de voorzitter. Heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van de agenda. De voorzitter verschuift agendapunt 6 naar achteren.
3. Notulen vorig overleg. Geen op/aanmerkingen. Kunnen geaccordeerd worden.
4. Mededelingen:
 Veldonderzoek Spuiboezem.
25 oktober is een veldonderzoek in De Spuiboezem gedaan om te evalueren over de jaarlijkse uitzet van brasem en verbeteren sportvisserij mogelijkheden. Gedurende de dag is er een bodemscan gemaakt van de hele Spuiboezem. Er werd gekeken naar de aanwezigheid van plantengroei en de bodem.
Samenvatting : De Spuiboezem is een belangrijk viswater voor HSV Het Spanjooltje, met name voor de wedstrijdvissers. Het water is troebel, vrij ondiep en kent grote schommelingen in waterpeil. Op grond van het doorzicht van het water en het oppervlak waterplanten is de Spuiboezem getypeerd als het brasem-snoekbaars viswatertype. Er zijn een aantal knelpunten ten aanzien van de visstand en de sportvisserij. De vele waterpeilschommelingen in de Spuiboezem vormen vanwege de geringe diepte een probleem. Bij lage waterstanden zijn grote delen van het water slechts 50 centimeter diep. Verder biedt de Spuiboezem nauwelijks schuilgelegenheid voor vis. Hierdoor is het effect van aalscholverpredatie op de visstand groot.

Aanbevolen wordt onder andere de waterdiepte te vergroten, de beschuttingsmogelijkheden te vergroten door bomen in het water aan te brengen en de jaarlijkse uitzet van brasem te evalueren.
Voorstel: brasemuitzet met 250 kg te verminderen . ( of jonge kweekvis uitzetten bv giebel )
Uitzet huidige brasem ( 8 jaar oud ) Worden gevangen in Volkerak.

- Geen loslopende honden bij de Spuiboezem ( schapen ).
- Maak melding als er vermoedens zijn van stroperij. ( eventueel foto )
- Het verbaast ons dat er veel zwerfvuil wordt achtergelaten bij onze viswateren. Een paar keer per jaar willen we graag een schoonmaak ronde maken. Gegadigden ?
- Mochten er “actieve” leden zijn binnen onze vereniging die graag iets extra’s willen doen dan horen we dat graag. Ideeën ? Laat het ons weten.
- Maart is het gesloten seizoen voor Het Bufferbekken. Dit jaar is er in een weekend een uitzondering gemaakt voor het houden van een karperwedstrijd.
5.Secretarieel verslag , zie bijlage
7. Verslag kascontrole, aansluitend samenstellen nieuwe kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit J.Huijps en D.Melse, gaat akkoord met de
financiele boekhouding. Er zijn geen op/aanmerkingen. Voor 2017 zal de
kascontrole gedaan worden door D.Melse en N.Keerssemeeckers. Met als
reservelid P.Sebreghts.
8. Bestuur: Laurence Pijnen is aftredend, herkiesbaar. Geen andere kandidaten
gemeld. Laurence wordt herbenoemd tot voorzitter.
Voorstel voor benoeming van R.de Mooij tot bestuurslid ( commissie Zoet /
jeugd ) .Richard wordt benoemd tot bestuurslid.
6. Financieel Verslag 2016. Verslag ligt ter inzage op ieder tafel. Deze wordt
na de vergadering weer ingenomen en wordt niet gepubliceerd op de site
bij het verslag van de ALV. Toelichting door Govert Huijgens.
Vraag :W.de Waal, kan het meer inzichtelijk gemaakt worden, vergelijk met
vorig jaar zodat je verschillen beter aantoonbaar kunt maken.
Toelichting: Dit zal komend jaar gedaan worden.

Vraag: R.Meijer, wordt er ook een begroting gemaakt ?
Toelichting: geen totale begroting vooraf. Ieder commissie heeft zijn eigen
budget.
9. Toelichting diverse commissies/groepen.
Zout,wedstrijden: Gb. Zie punt 10.
Zout / jeugd : Ludi heeft wedstrijden op de site gezet.
Vliegvissen: Frank meldt dat er een toenemende belangstelling is voor
vliegvissen. Bindavonden zijn zeer goed bezet. We hebben enkele zeer
fanatieke “binders”. De “Buzzer”was 2e bij NK. ( 1e plaats professioneel team)
Richard v.Dongen nam deel aan NK in Polen.
Zoet wedstrijden: Ad meldt dat de wedstrijden op de site staan.
Zoet / jeugd : Richard heeft wedstrijden gepland. Verder wordt er voor de
jeugd een weekend karpervissen georganiseerd , dagje feedervissen en een
wedstrijd jeugd/ouderen en een uitje weervisserij.
karpergroep: Ron heeft 7 wedstrijden gepland, 4 Bufferbekken, 2 Spuiboezem
1 Bathse Spuikanaal . Wedstrijden zijn vol!
Activiteiten: Er staat momenteel nog niets gepland.
10.Aanpassen reglement kanaalwedstrijden.
Er is door bestuur een voorstel gedaan , dit houdt in:
- vissen vanaf 15 cm 1 punt / cm
- vissen < 15 cm 1 punt / vis
-2 hengels, aas: land / mestpier
-schepnet verplicht, meten bij buren en direct terugzetten.
Discussie . Uiteindelijk voorstel om bovenstaande komend jaar uit te
proberen.
11.Externe wedstrijden.
Vanuit WSV Reimerswaal en HSV het Spanjooltje wordt de mogelijkheid
geboden om een wedstrijd te organiseren op DE Spuiboezem.( max.3 )
Dit alles onder voorwaarden. Na overleg is een prijs van € 400,00 afgesproken
, alleen de Noordkant, max 40 deelnemers. Er is slechts een gegadigde,
“ Pakvis “.
12.Rondvraag:
Paul: Vraag aan Rutger Meijer( medewerker Fed. ZWN ) Hoe staat het met het
bijhouden van visstekken aan Bathse Spuikanaal en Schelde-Rijn kanaal?
Rutger: De proef met grint gaf niet het gewenste resultaat. Riet groeit er
door.
Stekken S.R.kanaal . Dit aantal terugbrengen. De bestaande afdekken
met asfalt of i.d. Stekken blijven behouden voor recreatie. Onderhoud zelf
doen.
Bathse Spuikanaal. Bestaande stekken handhaven, bijhouden. Voor uitbreiding
zal Rutger in overleg gaan met RWS.
Piet Sebrechts: Laatste wedstrijd niet meer in Zoutelande.
Er wordt uitgeweken naar de Banjaard op verzoek van enkele leden.
Wedstrijden zijn ook moeilijk in te plannen in Zoutelande. Maar we zullen dit
evalueren.
Richard de Mooij: Kan de aankondiging duidelijker op de site.
Dat kan als nieuwsbericht.
J. vd.Bergh: Waar willen jullie vissen aan het kanaal. Ik krijg veel kritiek.
Het parcours wordt aangepast.
Ad Aarden: Kunnen we gebruik Powerbait verbieden?
Discussie voor en tegenstanders. Slecht voor waterkwaliteit, te diep haken vis.
Bestuur zal hier op terugkomen.
Rutger Meijer: komt er nog visuitzet Bufferbekken.
Ja, er staat nog wat in backorder ( spiegels die vorig jaar niet meer geleverd
konden worden )
Ludi Pals: Toekomst jeugdvijver Huijbergen.
Dit wordt een amfibie vijver. Moeras-poeltje. We stoppen de pacht hiervoor.
Richard de Mooij: vindt er nog visuitzet plaats bij OLV ter Duinen.
Nee. Vangsten zijn goed. Advies om aan de jeugd te vragen of ze het ook bij
willen houden wat ze vangen. Dan krijgen we daar ook meer zicht op.
notulist: Paul Bevers Akkoord: De Voorzitter

Secretarieel verslag 2016
Ledenbestand: eind 2016 891 leden, waarvan 65 jeugdleden. 191 leden zijn
verwijderd uit ledenbestand ( opzeggingen, niet betaald )
We hebben via winkelverkoop 51 en via Vispas online 149
nieuwe leden erbij gekregen.
Overlegvormen met andere instanties:
- WSV Reimerswaal , paar keer per jaar. Dit ivm gezamenlijk viswater ( Spuiboezem ) Onderwerpen: schoonmaak viskeernet , wedstrijden, visuitzet,
afspraken betreffende visvergunning, toestand vd Spuiboezem,
-Sportvisserij Nederland: afdeling ledenregistratie, visstandbeheer,Juridisch advies. Aanmelden deelname wedstrijden
- Federatie ZWN : jaarvergadering. Regionaal overleg met diverse hengelsportverenigingen . Bespreken problemen federatief water. (b.v. bereikbaarheid visplaatsen Bathse Spuikanaal , beroepsvisserij ). Handhaving (BOA’s ).
- Waterschap De Scheldestromen: Bespreken toestand viswater ( Spuiboezem en koppelleiding, toevoerleiding ), jaarlijks.
- RWS: jaarlijks overleg. Bereikbaarheid Bufferbekken. Aanvraag wedstrijden in
Het Bufferbekken.
- Evides : Wasseven ( heropening geweest) , vijver Huijbergen.
- Boa’s: jaarlijks overleg ( met verenigingscontroleurs ). Tussendoor regelmatig contact.


Inschrijvingen wedstrijden 2016 : zout 26
vliegvissen 5
Visuitzet: Bufferbekken 2 x 300 kg forellen, 35 schubkarpers
Spuiboezem 1000 kg brasem.
Volksabdij / Wasseven samen 100kg spiegelkarpertjes K2 en een mix
van kleinere vis ( giebel, karper, voorn ) welke uit een andere vijver
afkomstig zijn.


Verslag van de ALV op 1 maart 2016 te Non Plus Ultra.
Aanwezig: L.Pijnen, G.Huijgens, J.Huijgens, J vd Bergh, R.Musters, F.v.der Kraats, P.Bevers.
Aantal leden: 14
1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen agenda. Geen wijzigingen nodig.

3. Notulen 26-02-2015.
Geen op/aanmerkingen. Worden geaccordeerd
.
4. Mededelingen. Door bestuur is vastgesteld om VOG( verklaring omtrent gedrag) te vragen aan alle nieuw aan te stellen viscoaches. Inmiddels 2 nieuwe viscoaches : Richard de Mooy en Michael Kempenaars. Zij zullen starten met een cursus jeugd vissen.( definitieve invulling wordt later bekend gemaakt )
We hebben toestemming voor aanleggen visplaatsen in de Toevoerleiding.( in de vorm van treden met grasbeton blokken , geen steiger ! ) Nog geen datum wanneer we starten.
Visuitzet 2016 : 1000 kg brasem Spuiboezem,50 kg spiegelkarpers maatje K2 voor Wasseven en Volksabdij, 70 karpers ( spiegel/schub ) Bufferbekken, 300kgforel Bufferbekken
Heropening Wasseven 23 april . Feestelijk tintje met Evides. We zullen een jeugdwedstrijd organiseren. Dit wordt op later tijdstip via onze site bekend gemaakt.
Jubileumdag 3juli ( 45 jarig bestaan )Met de invulling zijn we bezig .
Voor het organiseren van een activiteit kan men gebruik maken van een formulier met aandachtspunten. ( aantal leden,locatie,benodigde hulp, kostenindicatie etc.) Op te vragen bij secretariaat.
Toegankelijkheid Bufferbekken: Na jaarlijks overleg met RWS krijgen we geen toestemming om met de auto direct bij Het Bufferbekken te komen. Dit heeft te maken met de veiligheid. De sluizen worden sinds september 2015 bediend vanaf “Neeltje Jans”. We kunnen voor het organiseren van wedstrijden een verzoek indienen. Dit is inmiddels gedaan.

5. Secretarieel verslag. Antwoord op vraag wanneer uitzet plaatsvindt. Nog niet bekend,zodra dit bekend is wordt dit op de site bekend gemaakt.( rond half maart ? )

6. Financieel verslag. Verslag ligt ter inzage op tafels tijdens ALV. Worden niet gepubliceerd in dit verslag. Na ALV worden de verslagen weer ingeleverd.
Vragen over hoge kosten keernet. Antwoord; Dit was een voorziene reparatie. Het net is 27 febr.1996 geplaatst. Bovenste deel van keernet veel te lijden door uv straling. Na 19 jaar in gebruik is reparatie te verwachten.
Vraag: Voor 2016 nog veranderingen te verwachten in financiën ? Antwoord: verwachten dat niet.

7. Verslag kascontrole, aansluitend nieuwe kascommissie samenstellen.
Kascontrole ( Corry vd Bergh, Jan Huijps ) hadden geen op/aanmerkingen.
kascontrole in 2017 zal gebeuren door Jan Huijps, Dennis Melse. Reservelid is Nathalie Keerssemeeckers.

8. Bestuur: Jac.v.d.Bergh is aftredend, herkiesbaar.
Johan Huijgens is aftredend, herkiesbaar.
Paul Bevers is aftredend, herkiesbaar .
Allen worden weer benoemd voor de komende 3 jaren.

9. Toelichting diverse commissies/groepen: zeevissen, vliegvissen, zoetwatervissen, jeugd,karper, activiteiten.
Zeevissen: Er zijn voor 2016 strandwedstrijden afgesproken bij Borssele. Er wordt gemeld dat sommige vissers hier niet tevreden over zijn, maar deze zijn zelf niet aanwezig.
Vliegvissen: De bindavonden worden goed bezocht. Er worden ook gezamenlijke vissessies afgesproken. Deelname aan NK leverde 3e plaats op.
Zoetwatervissen: Toename van wedstrijdvissers. Leuk en gezellig tijden s de wedstrijden.
Jeugd: Er zijn 6 wedstrijden gepland. Binnenkort meer bekend over de cursus.
Karper: Bestaan inmiddels 3 jaar als groep. Voor dit jaar 6 wedstrijden gepland. Er hebben zich weer 2 nieuwe leden gemeld voor deelname aan de wedstrijden. Was positief jaar.
Activiteiten: 3 juli jubileumdag voor 45 jarig bestaan. Er zullen wat wedstrijden georganiseerd worden en nadien de dag afsluiten bij NPU. Binnenkort vindt overleg plaats over de definitieve invulling. ( een idee is om de zoetwatervissers te koppelen aan een jeugdlid )

10. Keuze welk traject Bath voor wedstrijden.
Aangezien er maar enkele zoutvissers zijn wordt hier geen besluit genomen. Dit zal tijdens de eerstkomende wedstrijd besproken worden.

11. Rondvraag.
Ad Segers: bij aanvang wedstrijden zitten er karpervissers op ons traject. ( 1 -2 voorgevallen )
Er volgt discussie. We zullen dit bespreken met Reimerswaal. We bekijken wat we nog meer kunnen doen om duidelijk te maken wanneer er wedstrijden zijn. Met controleurs zullen we dit tijdens eerstvolgende bijeenkomst bespreken. Avond vooraf aan wedstrijden een controle rondje maken en de vissers dit uitleggen.
Nathalie Keerssemeeckers: Kan er een forum aan de site gekoppeld worden?
Dit wordt nagevraagd bij Sportvisserij Nederland . ( beheerd de website ) Antwoord : voorgestelde is niet mogelijk, laat Sportvisserij Nederland weten.
Paul Bevers: as zaterdag willen we onze wateren opschonen. Graag vrijwilligers.
Wasseven: M.Kempenaars, R.de Mooy, Johan Huijgens, Jan Huijps.
Koppelleiding: Ron Musters ( met bosmaaier ), Frank v.der Kraats( met bosmaaier ), Paul Bevers en verder nog hulp van Reimerswaal ( Armand v. Lissum en anderen )

12. Sluiting.

Secretarieel verslag 2015

Ledenbestand : eind 2015 881 leden, waarvan 70 jeugdleden. 110 leden zijn verwijderd ( opzegging,
niet betaald ) Momenteel hebben inmiddels 631 leden hun vergunning betaald.
We hebben via directe verkoop ( winkels ) 90 en via VOB ( website ) 117 nieuwe
leden erbij gekregen .

Cursus deelname : Paul Bevers heeft een dag bijscholing gehad voor systeem ledenbeheer.
Deelname veldexcursie ( Brabantse Delta en Ravon ) door Arjan Schuit.
Cursus viscoach: Richard de Mooy en Michael Kempenaars
jeugdbegeleiding ( RdeMooy en M.kempenaars hebben de cursus
viscoach gedaan) Zij gaan zich richten op “zoet”.
Ludi gaat zich bezighouden met “zout “.

Overlegvormen met andere instanties:
WSV Reimerswaal: paar keer per jaar overleg. Schoonmaak viskeernet gebeurt nu gezamenlijk.
Sportvisserij Nederland: jeugdbegeleiding .VOG .
Ledenbeheer ( administratie Vispas )
Website ( wijzigingen, aanvragen extra email accounts)
Advies visstandbeheer (advies uitzet vis in Wasseven, OLV ter Duine )
Juridisch advies
Federatie ZWN: Adviezen info dag, jeugdzaken, wedstrijden. Handhaving ( Boa’s )
Aangelegde visplaatsen.
Gezamenlijk overleg met de regio.

Waterschap Scheldestromen, als verhuurder van viswater. Bespreking toestand van viswater.
Gemeente Woensdrecht: Het vinden van een geschikt viswater binnen de gemeente. Overleg loopt stroef. Terugkoppeling vindt NIET plaats.
RWS: jaarlijks overleg. Bereikbaarheid Bufferbekken . We krijgen geen toestemming om op het terrein te komen ivm veiligheid. Er is aanvraag weg voor toestemming bij wedstrijden.
Evides ( Frank ) Heropening Wasseven.
Handhaving: jaarlijks overleg met Boa’s en verenigingscontroleurs. Afgelopen jaar ook met verenigingscontroleurs van WSV Reimerswaal.

Inschrijvingen wedstrijden 2015 : zout 33 leden
vliegvissen 5 leden

Visuitzet: Bufferbekken 2x300 kg regenboog forel
70 karpers, spiegel / schub
Spuiboezem 1000kg brasem
Volksabdij en Wasseven, ieder 50 kg karper ( klein formaat ) Advies Sportvisserij Nederland 

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering van 12 februari 2014.
Aanwezig:
Voorzitter: L.Pijnen
Secretaris: P.Bevers
Penningmeester:G.Huijgens

Bestuursleden: J.v.d.Bergh, J.Huijgens, Frank van der Kraats
 
Leden : Totaal 22 leden

1. Opening door voorzitter. Laurence heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda. Iedereen akkoord met de agenda.

3. Notulen 12-02-2014. Geen op/aanmerkingen. Akkoord.

4. Mededelingen. Laurence Pijnen : Wij zijn in overleg met de gemeente Woensdrecht over pacht van de vijver gelegen in wijk De Hoef. Deze vijver zal uitgediept moeten worden. Graag zouden wij ook enkele steigers zien voor invaliden. Eerste gesprek heeft plaatsgevonden.

5. Ingekomen- en uitgaande post. Wordt meegenomen in secretarieel verslag.

6. Secretarieel verslag. Paul Bevers. Zie bijlage. Paul geeft toelichting op vragen.

7. Financieel verslag. Govert Huijgens .Tijdens de vergadering heeft iedereen inzage in het verslag ( op iedere tafel aanwezig ) Govert geeft toelichting en antwoord op vragen. Financieel verslag wordt niet gepubliceerd.

8. Verslag kascontrole, aansluitend nieuwe kascommissie samenstellen.

De kascontrole is gedaan door Truus Huijps en Corry v.d.Bergh en is akkoord bevonden. De kascontrole voor 2015 zal gedaan worden door Jan Huijps en Corry v.d.Bergh. Reservelid is Dennis Melse.

9. Bestuur: Frank v.d.Kraats is aftredend, herkiesbaar.
Ben Abel is aftredend, niet herkiesbaar.
Govert Huijgens is aftredend, herkiesbaar .
Voorstel van bestuur om R.Musters te benoemen tot
bestuurslid. ( als voorzitter karpergroep )
Er hebben zich geen tegenkandidaten beschikbaar gesteld. Frank, Govert zijn herkozen en Ron is gekozen als bestuurslid.

10. Toelichting diverse commissies/groepen: zeevissen, vliegvissen, zoetwatervissen, jeugd,karper, activiteiten.
Activiteiten: Laurence Pijnen: Feestavond was fantastisch, we zitten hiermee wel aan het max. aantal deelnemers.( 130 )
Info dag hengelsport vindt plaats op 14 juni, locatie Bufferbekken. Iedere tak van de hengelsport ( binnen onze vereniging ) zal vertegenwoordigd zijn. Er zal een werpclinic gegeven worden. Het merk Grauvel zal hierbij vertegenwoordigd zijn. Bekendmaking via regionale weekbladen.
Zeevissen: Johan Huijgens: Ivm deelname jeugd aan de wedstrijden wordt het parcours gewijzigd. We zullen het oude parcours gebruiken ( meer ruimte )
Kanaalwedstrijden: Op verzoek enkele leden wordt de puntentelling gewijzigd. 1 punt per gevangen vis, behalve paling , hiervoor 5 punten.
Vliegvissen :Frank v.der Kraats. Inmiddels 40 vliegvissers. Bindavonden worden goed bezocht ( 15 – 20 leden ) Op info dag is er de mogelijkheid om te oefenen met vliegenhengel. ( materiaal beschikbaar gesteld door VNV ) Vanaf april gaan we starten met wedstrijden ( groepjes van 4 ).
Karpervissen : Ron Musters. Afgelopen jaar goed verlopen. Er zijn 5 wedstrijden gepland. ( gemiddeld hebben we 7 -8 koppels per wedstrijd) Het nieuwe wedstrijdreglement staat op de site. In oktober is er een opruimdag georganiseerd waarbij we veel rommel hebben verzameld. Momenteel 25 – 30 leden in de karpergroep.
Jeugd : Ludi Pals. Wedstrijden op de Spuiboezem zijn goed geweest. 15 – 16 deelnemers. Voor 2015 6 wedstrijden , 2 leeftijdscategorieën. De wedstrijden zijn verzet naar de vrijdagavond.
Jeugd stimuleren voor “zout” vissen. Er start jeugdcompetitie. Jeugdlid gekoppeld aan begeleider ( fam.lid of andere vrijwilliger ) Jeugdlid moet zelfstandig in kunnen gooien. ( reglement zal aangepast worden ) Jeugd zal ook deelnemen aan andere wedstrijden buiten Het Spanjooltje.
Koppeling van jeugd kan ook naar Zoetwaterwedstrijden gedaan worden. Mits hier ook voldoende belangstelling en begeleiders zijn.
Zoetwatervissen : Ad Segers. Vanuit deze groep is er ook de mogelijkheid om jeugd mee te laten vissen.
Afgelopen jaar goed verlopen. 12 deelnemers.

11. Budgettering per commissie / groep.
Laurence Pijnen: Besluit van bestuur om de inschrijvingen voor deelname aan wedstrijden, namens Het Spanjooltje, te vergoeden.( afhankelijk totale kosten) Voorwaarde : bij opgave ook meedoen aan de wedstrijd zo niet dan geen vergoeding.
Budget per groep. Aanvragen voor vergoeding lopen via iedere commissie en worden beoordeeld door bestuur. Prijzen worden hier ook van betaald. Het bestuur zal jaarlijks bekijken welk bedrag beschikbaar is.
In dit verslag worden geen bedragen genoemd.

12. Rondvraag: Piet Sebrechts. De wedstrijd die in december vervallen is wordt die nog ingehaald ? Antwoord: nee
Rokus Aarden: Lidmaatschap BHK ? Wij zijn niet aangesloten bij BHK. Overleg liep op niets uit.
Ad Segers: Info dag. Is het Bufferbekken ( grasveld ) deze dag met auto bereikbaar ? Veel materiaal nodig. Antwoord: we zullen er voor zorgen dat we dicht bij het water kunnen komen.
Walter de Waal: In verleden was er sprake van om het Bufferbekken onder te brengen bij de Federatie. Speelt dit nu nog ? Antwoord: Nee
Visplanner / Boekje lijst van viswateren 2013-14-15. Wat is geldig?
Antwoord : Met ingang van 2015 is de digitale versie ook rechtsgeldig. Dus als je deze kunt tonen via je telefoon is dat voldoende. Overigens is de Visplanner de beste manier om te zien waar je mag vissen. Alle viswateren staan hier duidelijk op vermeld.
Nathalie Gyina : Wil deelnemen aan wedstrijden. Zoutelande Centrum is voor mij onbekend. Antwoord; Dit is bij de kerk, van hieruit loop je naar de betonnen trap en ga je de dijk over.
Het inschrijven is bij NPU. Dan rijden we gezamenlijk naar Zoutelande.
13. Sluiting om 21.1527 – 02 – 2015
De notulist Paul Bevers.


Secretarieel verslag van 2014

Ledenbestand: Totaal aantal leden eind 2014: totaal 888, 210 nieuwe leden waarvan 88 via online
Aanmelding via verkooppunten Megafish Roosendaal
online verkoop ( via onze website )
Vanaf 2015 verkopen we ook vergunningen bij Jurgers in BoZ.
Stand per 26-2 : 854 leden, 579 betaald, opzeggingen 38, nieuwe leden 15 +34.
Automatische incasso: 294
Cursus deelname : Ad Aarden heeft in oktober de cursus afgerond voor controle sportvisserij.
Frank van der Kraats en Paul Bevers hebben in maart de cursus Visstandbeheer
afgerond.
We zijn nog op zoek naar leden die interesse hebben in begeleiding jeugd. Viscoach
Overlegvormen met andere instanties zoals :
Sportvisserij Nederland: ( ledenbestand, incasso , juridisch advies, advies met betrekking tot visuitzet , wedstrijden )
Federatie ZWN: organisatie van wedstrijden, visuitzet, handhaving ,adviezen voor organiseren diverse activiteiten , etc.
Diverse Waterschappen: Brabantse Delta, Scheldestromen. En hiermee ook de VBC ‘s
Gemeente Woensdrecht, huur viswater binnen onze gemeente.
Buurt visvereniging Reimerswaal, Het Botje. Afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest over samenvoeging van deze 3 verenigingen. Alles blijft zoals het is . Samenwerking is overigens heel goed.
Overleg met BOA’s uit onze regio.
RWS, de moeilijkste van alles . Bereikbaarheid van Bufferbekken .Geen toestemming om met auto bij Bufferbekken te komen.
Via de website komen veel vragen binnen ( het hele jaar door ).Via “contactformulier “. Beter dan bellen.
Inschrijvingen 2014:zout totaal 36 leden
Deelname vliegvis wedstrijden ( 5 leden )
Visuitzet 2014:
- Spuiboezem 1000 kg brasem , gezamenlijk met WSV Reimerswaal
- Bufferbekken : Forel 2 x 300 kg
Spiegelkarper 100