Wedstrijdreglementen

WEDSTRIJDVOORWAARDEN 2015
Wedstrijdparcours: Noordoever van de Spuiboezem Bath met uitwijkmogelijkheden naar de zuidoever, of andere plaats. 

Wedstrijdparcours witvissers Spuiboezem
- Het parcours bevindt zich veelal op de noord of zuidzijde. In het begin van het jaar wordt dit vastgesteld en      vermeld op onze website. Zie wedstrijden en klik vervolgens op de betreffende datum met wedstrijd. Hier ziet u  nadere info over de wedstrijd.
- Indien na vaststelling van de noord of zuidzijde toch voor een andere zijde wordt gekozen dient men rekening te    houden met de daar aanwezige vissers. Men mag er niet van uitgaan dat deze vissers dan moeten wijken.
- S’ochtends vroeg op de dag van de wedstrijd dient de zijde van het wedstrijdparcours geheel vrij te zijn.
- Ongeveer 1 uur voor aanvang wedstrijd wordt dmv vlaggen het definitieve parcours aangegeven.
- Buiten de vlaggen mag gevist worden door overige vissers. Opmerking: het is niet toegestaan om schuin richting de wedstrijdvissers in hun parcours te werpen.
- Op het infobord bij de Spuiboezem staan bovenstaande afspraken.
- In het wedstrijdparcours zal onderling 1 lege plaats aangehouden worden.
- Vanaf de kopplaatsen zal 50 meter vrijgehouden worden voor andere vissers. Zal ongeveer overeenkomen met 3plaatsnummers.

Locatie wedstrijdparcours
Aantal wedstrijden voor het Kampioenschap: 
Er zijn 8 wedstrijden voor het Kampioenschap.
Kampioenschap op punten:
Om voor het kampioenschap in aanmerking te komen is men verplicht aan 6 van de 8 wedstrijden deel te nemen.
Inschrijfgelden:
5 euro p.p. per wedstrijd;
5 euro p.p. (extra) voor het Koppelvissen.

De loting voor de plaatsen is van 8.00 tot 8.15. Er wordt gevist van 9.00 tot 14.00.

 Wedstrijdprijzen worden alléén uitgereikt aan deelnemers met vis onder het motto: geen vis, geen prijs.
Ereprijzen:
Voor het Kampioenschap zijn er 3 ereprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 bij de categorie Heren en 1 ereprijs bij de Dames, indien er 3 dames aan de 8 wedstrijden deelnemen.
Vangstkampioenschap (gewicht):
Om voor dit Kampioenschap in aanmerking te kunnen komen is men verplicht aan 6 van de 8 wedstrijden deel te nemen. De deelnemer met het hoogste aantal gevangen grammen tijdens deze 6 wedstrijden wordt Vangstkampioen. Voor de Vangstkampioen is er op de Kampioenenavond een Vangsttrofee.
Laatste wedstrijd in combinatie met Koppelvissen en soep:
Direct na de wedstrijd wordt er in het clublokaal gratis soep geserveerd. De ereprijzen van het Koppelvissen worden op de Kampioenenavond uitgereikt. De koppels worden voor aanvang van de wedstrijd bekendgemaakt.

Puntentelling:
Er wordt gevist op gewicht en alle gevangen vissen tellen mee. Per gram gevangen vis krijgt men 1 punt. De deelnemer met de meeste punten is wedstrijdwinnaar.
Bij gelijke stand wordt de wedstrijdprijs uitgeloot. Iedere deelnemer krijgt bij elke wedstrijd kampioenspunten toebedeeld, ongeacht het aantal wedstrijden waaraan men zal deelnemen of inmiddels heeft deelgenomen.
Berekening Kampioenschap:
Iedere deelnemer krijgt per wedstrijd dat aantal punten zoals men zich heeft geplaatst. Nr.1 krijgt 1 punt, nr.2 krijgt 2 punten, enzovoorts. Deelnemers zonder vis krijgen 1 punt méér dan het aantal vis vangende deelnemers. Bij een gelijke stand in de wedstrijd, krijgt men hetzelfde aantal punten voor het kampioenschap. De deelnemer met het minste puntenaantal over zijn/haar 6 beste wedstrijden wordt kampioen. Bij een gelijke stand beslissen:
1e. het aantal grammen;
2e. het lot.
Deelnemen:
Ieder lid vanaf 14 jaar mag aan de wedstrijden deelnemen, mits het lid zelfstandig kan vissen. Hierover wordt alleen door de wedstrijdleiding of het bestuur geoordeeld en besluiten genomen.

WEDSTRIJDREGLEMENT:
Artikel 1:
De hengelkeuze is vrij. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels (hetzij twee vaste hengels, hetzij twee werphengels, hetzij een vaste hengel en een werphengel). De hengel(s) mag/mogen enkel zijn voorzien van één eentandige haak.
Artikel 2:
Vist men met twee hengels tegelijk, dan is het niet toegestaan om een reservetop of reservehengel gereed te hebben omdat volgens de schriftelijke toestemming met maximaal twee hengels mag worden gevist. Een 3e hengelvergunning is tijdens een viswedstrijd niet geldig.
Artikel 3: 
Het is verboden om meer dan 2 kg voer te gebruiken. Verder is het gebruik van vers de vase / tubifex  verboden. 
Artikel 4:
Men mag vanaf het begin tot het einde van de wedstrijd geen hulp van anderen aanvaarden, tenzij op verzoek van de deelnemer de wedstrijdleiding anders heeft beslist.
Artikel 5:
De gevangen vissen dienen in een geschikt leefnet te worden bewaard, zoals beschreven in de gezamenlijke lijst van viswateren.
Artikel 6:
Alle vissen tellen mee. Snoek en paling zijn echter verboden vissoorten en mogen niet in het leefnet worden bewaard.
Deze dienen direct na de vangst in het water te worden teruggezet. Worden nochtans snoek en paling in het leefnet aangetroffen, dan volgt diskwalificatie.
Artikel 7:
Het begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven met deugdelijke signalen. Eerste signaal betekent voeren en vissen. Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Bij het tweede signaal dient men onmiddellijk op te halen. De tijdens het tweede signaal gehaakte vis telt nog mee, mits deze binnen 10 minuten na het tweede signaal is geland.
Artikel 8:
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn vangst en dient dus bij de weging en de notering aanwezig te zijn. Na de wedstrijd is reclameren over de vangst, zoals die op de wedstrijdkaart staat vermeld, niet meer mogelijk.
Artikel 9:
Een betaalde doch niet mee geviste wedstrijd telt niet mee. Alle wedstrijden gaan ten alle tijden door. Deelnemers (en niet de vereniging) zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun deelname. Bij zeer ongunstige weers-omstandigheden (onweer) kan de wedstrijd door de wedstrijdleiding onderbroken worden. Indien door de onderbreking minder dan een derde van de wedstrijd is gevist, telt deze wedstrijd niet meer mee voor het kampioenschap en wordt ook niet meer over gevist.
Artikel 10:
Men vist vanaf het droge. In het water staan en/of lopen is verboden. Bij een abnormaal hoge waterstand kan de wedstrijdleiding anders besluiten. Verder is het verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechter zijde van het uitgelote plaatsnummer. Het is eveneens ten strengste verboden buiten zijn aangewezen plaatsruimte te vissen door bijvoorbeeld de lijn te laten vieren waardoor de lijn over de plaatsruimten van andere deelnemers stroomt en deze daardoor worden gehinderd.
Artikel 11:
Alleen die vissen tellen mee, die aan de eigen uitrusting gevangen zijn. Gevangen vissen aan afgeslagen en/of afgeworpen lijnen tellen niet mee. Verder tellen alleen die vissoorten mee en mag men in het leefnet bewaren die voldoen aan de minimummaat en niet vallen onder:
a) Gesloten tijd vissoorten;
b) Beschermde vissoorten.
Artikel 12:
Iedere deelnemer is verplicht alle gevangen en meetellende vissen ter weging aan te bieden. Bij het nalaten hiervan wordt de desbetreffende wedstrijd niet meegeteld.
Artikel 13:
Bisnummers kunnen alleen worden aangevraagd door de op het moment van de wedstrijd voor de hengelsport gehandicapten.
Artikel 14:
Bij het vernemen van onrechtmatigheden of bij geschillen tijdens de wedstrijd is de deelnemer verplicht dit te melden aan de wedstrijdleiding. Na de wedstrijddag is dit niet meer mogelijk.
Artikel 15:
Iedere deelnemer dient de vissen zodanig te behandelen en te onthaken, dat geen verminking kan ontstaan en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet. De vissen dienen levend en onbeschadigd ter weging te worden aangeboden.
Artikel 16:
Tijdens de kampioenenavond worden de prijzen uitgereikt. 
Artikel 17:
Als men tijdens een wedstrijd meer dan enkele plaatsen van zijn eigen plaatsnummer weggaat, is men verplicht de hengel(s) binnen te halen.
Artikel 18:
Het is ten strengste verboden om taluds, oevers en dergelijke te beschadigen en/of te verontreinigen met afval zoals papier, lijnen, haken, plastic zakken, enzovoorts.
Artikel 19:
Men dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de richtlijnen van die personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het water, oevers, terreinen, enzovoorts.
Artikel 20:
Overtredingen van dit reglement, de Visserijwet en de vergunningvoorwaarden, kunnen uitsluiting van verdere deelname aan wedstrijden en in het uiterste geval royement tot gevolg hebben.
De beslissingen van het bestuur zijn altijd bindend.