verenigingslijst viswateren per 01-2022

LIJST VAN VISWATEREN 2022 ( let op: belangrijke wijziging punt 2 en 4 )
 In deze lijst staan de verenigingswateren waarin gevist mag worden met twee hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren. Er geldt voor alle wateren hieronder een meeneemverbod voor gevangen vis, leefnet verbod en een verbod op het gebruik van drijfmiddelen, tenzij anders aangegeven. Deze lijst van viswateren op zich geeft geen enkel recht. De houder dient een voor dat jaar geldige Vispas in bezit te hebben. Deze lijst is strikt persoonlijk en blijft eigendom van HSV Het Spanjooltje. De houder van deze lijst van viswateren dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en wettelijke regels van de Vispas zoals vermeld in “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024 ”. Behoudens het nachtvissen en de 3e hengelvergunning. Voor 3e hengel is een extra schriftelijke toestemming nodig van Het Spanjooltje, voor nachtvissen niet. De zgn. hologramstickers op de Vispas zijn dus niet rechtsgeldig voor onze verenigingswateren, deze gelden voor de wateren genoemd in het boekje lijst viswateren 2022-2023-2024 ( of de digitale uitgave ). Bijzondere voorwaarden worden hierna per viswater vermeld.

1. De Toevoerleiding. Gelegen vanaf het Schelde-Rijnkanaal, doorlopend onder het Bathse Spuikanaal, en mondt uit in de Spuiboezem. Nachtvissen is toegestaan.
2. De Spuiboezem. Gelegen tussen het Bathse Spuikanaal en Bath. Nachtvissen is toegestaan onder volgende voorwaarden: Schuilmiddel enkel toegestaan voor de visser! Campers zijn verboden. ( APV Reimerswaal) Verder zie bepalingen nachtvissen en voorwaarden schuilmiddel en afmetingen / kleur schuilmiddel in boekje gezamenlijke lijst viswateren en info kast ter plaatse.
3. De Koppelleiding. Gelegen ten noorden van Bath en vormt de verbinding tussen de Bathse Kreek en mondt uit in de Spuiboezem. Nachtvissen is toegestaan onder dezelfde voorwaarden als omschreven bij bovenstaand punt 2.
4. Het Bufferbekken. Gelegen ten oosten van de Kreekrak sluizen. Hier geldt eveneens een totaal meeneemverbod voor gevangen vis, dus ook forel!
Vissen toegestaan van 6.00 tot 23.00, Kampeerverbod aan de waterkant. ( APV Reimerswaal ) Het gebruik van bellyboot, kano, is enkel toegestaan voor de roofvissers, dus niet voor karper vissers. Verder is er een verbod voor uitvaren van vislijnen ( verbod gebruik voerboot, drone ). Zie verder reglement karpervissen.( website HSV Het Spanjooltje)
Voor roofvissers: Vissen met dood aas alleen toegestaan met enkele haak, GEEN DREG
Vissen op forel enkel toegestaan met kunstaas zoals plug, spinner, lepel, kunstvlieg, streamer etc. Dus geen wormen, pieren, made. Dit om diep slikken aas te voorkomen.
Verboden : Gebruik zgn. powerbait of vergelijkbare soorten van andere merken is verboden.
Werp de lijnen zo uit dat anderen hier geen hinder van ondervinden.
Voor Het Bufferbekken geldt een visverbod ( ivm uitzet forellen ) voor de maanden april en oktober. Uitzondering hierop zijn karper vissers mits zij gevangen forel direct onbeschadigd terugzetten.
5. De vijver gelegen op het terrein van Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Nachtvissen is verboden. Vissen toegestaan met 1 hengel. Roofvisverbod. Dus geen plug, lepel, spinner etc.
6.Het Wasseven, te Ossendrecht. Gelegen op het terrein van Evides. Nachtvissen is verboden. Vissen toegestaan met 1 hengel. Roofvisverbod. Dus geen plug, lepel, spinner etc.
7. Het water in de Völkerpolder, gelegen in het verlengde van de damesweg ( Woensdrecht )
Nachtvissen toegestaan.

Het is voor iedere visser verplicht om een afvalzakje bij zich te hebben waarin het afval bewaard kan worden. Dit kan men dan thuis weggooien . Opgeruimd staat netjes.
Op “ visplanner.nl “ wordt duidelijk zichtbaar waar je mag vissen na invullen van je vispasnummer.
Het niet nakomen van bovengenoemde afspraken kan royement tot gevolg hebben. Nadien wordt u uitgesloten van lidmaatschap. ( )